НАГРАДА "ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ - СОФИЯ В СЛОВО, ОБРАЗИ И ЗВУЦИ"


  УЧРЕДЯВАНЕ НА НАГРАДА                         ТА

На свое заседание на 16.05.2012 г. Управителният съвет на Фондация „Стефан Нойков” взе решение да учреди ежегодна награда „Инж. Иван Иванов: София в слово, образи и звуци”.

Авторството на идеята за създаване на награда, посветена на тема София, принадлежи на самия инж. Иван Иванов, който по онова време – от 1934 г. до 1944 г. – е столичен кмет. Той я нарича „София в книги и картини” и я учредява през 1942 г., но успява да я реализира едва два пъти – през 1943 г. и 1944 г. Поради превратността на историческите събития в България той няма възможност да я превърне в устойчива културна традиция, тъй като през 1944 г. е принуден да напусне кметския пост и да загуби връзка със започнатото дело. 


В края на 40-те години наградата е преустановена, а през 60-те години на ХХ век тя е възстановена, но под друго име, с друг обхват и друг статут. На практика това вече не е същата награда, създадена от най-успешния досега столичен кмет инж. Иван Иванов. По решение на Столична община тя вече се превръща в „Награда на София” без пряка и косвена връзка с името на някогашния кмет инж. Иван Иванов.

По повод 70-годишнината от първото връчване на наградата София в книги и картини”, основана от столичния кмет инж. Иван Иванов, Фондация „Стефан Нойков” учредява специална награда на негово име, която е близка до първоначалния й формат и която посвещава на неговата забележителна личност.

  ЦЕЛ НА НАГРАДАТА                                          

С преосмислянето на някогашната награда на София Фондация „Стефан Нойков” цели да привлече вниманието и да съхрани в паметта на софийското гражданство спомена за инж. Иван Иванов като пример за български държавник, който честно и всеотдайно е работил за просперитета на българския народ и развитието на българската култура. 


По всеобщо признание това е кметът на София, който е допринесъл в най-голяма степен за утвърждаването на града като европейска столица. Със своеобразното възраждане на тази културна награда, основана от инж. Иван Иванов, учредителите от Фондация „Стефан Нойков” се стремят да продължат неговия замисъл за подкрепа на българските творци да създават стойностни художествени произвeдения, посветени на българската столица.

Чрез наградата „Инж. Иван Иванов: София в слово, образи и звуци” Фондация „Стефан Нойков” освен че проявява почит към паметта на образцовия столичен кмет, но също така изразява преклонение и пред своя патрон Стефан Нойков, който е възпитаник на Музикалната академия в София и през 90-те години на ХХ век има важен принос към музикалната култура на столицата. 


Той е известна фигура сред софийските музиканти и почитатели на музикалното изкуство, организирайки и продуцирайки редица събития за популяризиране на съвременаната българска и чуждестранна музика. Макар и изявяващи се в различни области и в различно време, патронът на Фондацията и патронът на наградата на София имат едно общо качество – способността им да бъдат меценати на софийските творци и да бъдат сред най-видните културтрегери на столицата.

По тази причина учредителите на Фондация „Стефан Нойков” възобновяват спомена за наградата на инж. Иван Иванов, като създават награда на негово име и използват негови думи за очертаване на тематичния й профил: „Инж. Иван Иванов: София в слово, образи и звуци”.

  ОБЕКТ НА НАГРАДАТА                                             

Наградата на София, учредена от Фондация „Стефан Нойков” с наименование „Инж. Иван Иванов: София в слово, образи и звуци”, възнаграждава български автори, създали значими творби, свързани с българската столица в областта на:

  • литературата: художествена, научна, документална;
  • визуалните изкуства: 
  • изобразително изкуство, скулптура, архитектура, фотография;
  • музиката: композиране, вокално и инструментално музициране, хореография;
  • синкретични изкуства: театър, кино, опера;
  • мултимедийни изкуства: артистични изяви в интернет;
  • въвеждане на позитивни практики в културния живот на столицата.

С тази награда Фондация „Стефан Нойков” се стреми да стимулира творческата активност на съвременните български автори, като ги мотивира да претворяват историята и настоящето на София в слово, образи и звуци.

  ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАГРАДАТА                                

В съответствие с Устава на Фондация „Стефан Нойков” Управителният съвет реши да приложи партньорски подход при реализиране дейностите по организиране и връчване на наградата. Решението на Управителния съвет на Фондация „Стефан Нойков” е да отправя покана за партньорство към институции, организации и медии, които имат пряко отношение към предмета на наградата, свързан с културния живот на столицата.

Наградата „Инж. Иван Иванов: София в слово, образи и звуци” се учредява като ежегодна и се връчва на четвърти април – деня, в който през 1879 г. град София е обявен за столица на България.
Изборът на носители на наградата става по решение на специално назначено от Фондация „Стефан Нойков” жури, което е в седемчленен състав и което всяка година излъчва по един победител и евентуално до две поощрителни награди. По изключение журито може прецени, че няма подходящи кандидати за номиниране както на наградата, така и на поощренията.

Журито се съставя от авторитетни и ползващи се с добро име в обществените и професионалните среди експерти в областта на науката, културата и изкуствата. Съставът на журито не е постоянен и се определя всяка година от Управителния съвет на Фондация „Стефан Нойков” в съгласие с партниращите организации. Професионалният профил на неговите членове трябва да отговаря на профила на номинираните кандидати през съответната година.  Журито се председателства от Изпълнителния директор на Фондация „Стефан Нойков”.

Предложения за носители на наградата „Инж. Иван Иванов: София в слово, образи и звуци” се отправят до Фондация „Стефан Нойков” от организации и личности в едномесечен срок: от 15-ти януари до 15-ти февруари на съответната година.

Оценката на номинациите преминава през два етапа. 


На първия етап журито оценява съдържателната връзка на произведенията или практиките с развитието на столичната култура, както и нивото на техния естетически и хуманистичен характер. Онези от тях, които не отговрят на посочените изисквания, отпадат от класирането. 

На втория етап журито оценява специфичните качества на допуснатите до конкурса кандидатури. Решението за определяне на носител на наградата и на поощрителните отличия се взема чрез общо съгласие, а когато то не може да се постигне, изборът става чрез точкуване по метода N/3.

Наградата „Инж. Иван Иванов: София в слово, образи и звуци” съдържа следните постоянни атрибути: статуетка, грамота и книга с научно-документално изследване на наградата на инж. Иван Иванов. 


В съотвествие с девиза на Фондацията – „Подкрепа за развитие!” – Управителният съвет на Фондация „Стефан Нойков” и съответното за конкретната година жури определят специфичния размер на парична награда или осигуряват подкрепата за реализация на личен творчески проект.

Финансирането на наградта се предоставя от фонд на Фондация „Стефан Нойков” с финансовата и логистична подкрепа от партниращите организации, с дарения от частни и юридически лица или с реализиране на проекти за финансиране.

Управителният съвет на Фондация „Стефан Нойков” запазва правото си по конкретни причини или нововъзникнали потребности за ефективно прилагане на наградата „Инж. Иван Иванов: София в слово, образи и звуци” да извършва, съгласувано с партньорите си, временни или постоянни промени в процедурата по номиниране и награждаване, като спазва неотменимостта на нейните цели....ОР+
България, София 1000 
ул. “Св. София” № 8
стац. тел.: +359 2 950 76 06; моб. тел.: +359 888 89 30 38
e-mail: 
stnoykovfoundation@abv.bg
e-mail: vpanchev@gmail.com